service-iconמימון פרויקטים

מחלקת מימון הפרויקטים של משרד שירן בן עזרא צברה ניסיון וידע רב בליווי עסקאות מימון, וזאת לאחר שליוותה בהצלחה רבה, עסקאות מימון מהגדולות במשק הישראלי בשנים האחרונות.

המחלקה מעניקה ייצוג משפטי וליווי מקיף לגופי מימון בפרופילים שונים במגוון עסקאות מימון, בכלל זה ליווי גופים מוסדיים, חוץ בנקאיים, קרנות נדל"ן או סינדיקציה של מספר מממנים, בין היתר, להענקת מימון ו/או הלוואות "מזנין" לקבוצת רכישה, חברות, ויזמים.

מחלקת המימון של המשרד פיתחה מומחיות ייחודית בליווי הליכי מימון בהענקת הלוואות בהיקף שלמאות מיליונים ואף מיליארדי שקלים

כך הוענקו שירותים משפטיים לגופים מוסדיים, באמצעות חברות אס.פי.סי בהענקת הלוואות  בהיקף של מיליוני ואף מיליארדי שקלים במימון פרויקטים, וזאת בסך הכל ל כ- 6,000 חברי קבוצת רכישה אשר רכשו כ – 3,000 יחידות דיור/משרדים/מסחר ב – 15 פרויקטים שונים, הכולל ביצוע גילוי נאות עבור כל חבר בקבוצה כאמור, והחתמתם במשרדנו על הסכמי המימון/ההלוואה, רישום הבטוחות מנגנון נאמנות עבור כספי ההלוואה וכיוצ"ב.

במסגרת הענקת שירותים אלו, צוות עורכי הדין החיל על הייעוץ המשפטי שניתן על ידו בעניינים אלו, בין היתר, את הוראות בנק ישראל וקודקס הרגולציה החל ביחס ל"הלוואות לדיור", חוק ניירות ערך על תקנותיו השונות והוראות רשות ניירות ערך בעניינים אלו, כמו גם את חוזר גופים מוסדיים ויתר הוראות הדין הרלבנטיות.

עוד הוענקו על ידי המשרד שירותי משפטיים לחברות ציבוריות במתן מימון בשווי של מיליוני שקלים לגופים עסקיים למטרות שונות;ליווי קרן נדל"ן במתן מימון ו/או בהלוואות "מזנין" לצורך ביצוע עסקאות התחדשות עירונית; ייצוג גוף מוסדי במתן הלוואה בשווי של מיליונים לחברה מתחום המקרקעין וכיוצ"ב.